Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Spracovanie osobných údajov sa spravuje nasledovnými zásadami:

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako:

"Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu".

 

Ako používame vaše informácie:

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám povie, ako my, spoločnosť, zhromažďujeme a použijeme vaše osobné údaje pri vybavovaní Vašich objednávok alebo oslovovaní s ponukou nového tovaru.

 

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Aby sme vám mohli dodať a doručiť Vami vybraný tovar, musíme zhromažďovať identifikačné a korešpondenčné osobné údaje dotknutých osôb na korešpondenčné a prepravné účely, na účely vybavovania reklamácií a vedenia predpísanej evidencie vykonaných obchodov. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť zmluvu a doručiť tovar. Právnym základom je plnenie zmluvy. Doba uchovávania je 4 roky. V prípade, ak sa zaregistrujete na našej stránke a vytvoríte na nej svoj užívateľský účet, Vaša e – mailová adresa, bude spracovávaná za účelom správy a sprístupňovania Vášho užívateľského účtu. Poskytnutie Vašej emailovej adresy je povinné, bez neho nie je možné uskutočniť registráciu. Pri úspešnej registrácii máte možnosť vložiť do svojho užívateľského účtu Vaše identifikačné osobné údaje a kontaktné údaje, ktoré môžete kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je Váš súhlas, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš užívateľský účet nezrušíte. V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám ponuky našich tovarov a služieb. Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavujú narušenie vášho súkromia.

Bude spoločnosť zdieľať moje osobné údaje s iným prevádzkovateľom?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s Vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto bezpečne uchovávať a používať ich iba na účely doručenia tovaru. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z.

 

Ako bude spoločnosť používať moje osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Spoločnosť bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

 

Za akých okolností ma bude spoločnosť kontaktovať?

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

 

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?

Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov.

 • Účel spracovania, ako aj právny základ spracovania.

 • Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.

 • Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.

 • Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.

 • Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.

 • Ako dlho budú údaje uložené.

 • Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu.

 • Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek.

 • Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu.

 • Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.

 • Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.

 • Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

 

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.

 • Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.

 • Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.

 • Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.

 • Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.

 • Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.

 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať.

 

Kompetentné dozorné orgány :

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12 820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk

+421 /2/ 3231 3214