Všeobecné obchodné podmienky

To view General Terms and Conditions in English, please click here.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súasou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane.

Internetový obchod prevádzkuje: MAGENTA SHOP s.r.o.,

Hlavná 11/23, 917 01 Trnava

IDPH: SK2120272957,
I
O: 50311450,
reg. Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka
íslo: 37706/T

Orgánom dozoru a dohadu sú:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Zaregistrovanie zákazníka
Na www.magentashop.sk môžete nakupovabez registrácie alebo po zaregistrovaní.

Objednávanie tovaru, kúpna zmluva
Dodacie lehoty
Spôsob dodania tovaru - Slovenská republika
Doruenie, spôsob platby a poplatky za doruenie - Slovenská republika Spôsob dodania tovaru - eská republika
Doru
enie, spôsob platby a poplatky za doruenie - eská republika Stornovanie a zmena objednávky
Vrátenie tovaru
a odstúpenie od zmluvy
Reklamácie tovaru
Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Objednávanie tovaru, kúpna zmluva

Tovar ponúknutý na predaj si môžete pozrievastiach „MAGENTA ESHOP“ (www.magentashop.sk/eshopmagenta) „C&R ESHOP“ (www.magentashop.sk/eshopcangorinaldi) alebo akciový tovar na predaj v astiach „MAGENTA ZAVY“ (www.magentashop.sk/zlavy) a „C&R ZAVY“ (www.magentashop.sk/cangorinaldi- zlavy). Pre možnosobjednania tovaru kliknite myšou na obrázok s príslušným produktom na slovo „Chcem to“ a vyplte formulár. Potom ako dokoníte vyplnenie údajov poda formuláru, presnejšie:

 •   Meno

 •   Adresa doruenia (ulica, .domu, PSa mesto)

 •   Telefónne íslo

 •   Emailová adresa

 •   Názov vybraného tovaru (šaty, top, suka alebo nohavice)

 •   Vekostovaru (XS, S1, S2, S3 alebo univerzálna vekos)

 •   Spôsob platby (prevod, dobierka alebo osobné vyzdvihnutie)

 •   Do správy môžete napísavšetky vaše osobné želania, alebo otázky

  a záväzne ich potvrdíte s kliknutím na tlaidlo posla, dostanete spätné potvrdenie z emailovej adresy magenta.shop.trnava@gmail.com o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli alebo oznámenie, že tovar nie je momentálne na sklade. Kupujúci potvrdí emailovou formou svoju objednávku, ktorá obsahuje konenú sumu (cenu objednaného tovaru + cenu doruenia poda vybraného spôsobu platby).

  Tovar dodávame v Slovenskej a eskej republike, na základe prechádzajúcej osobitnej dohody aj v iných krajinách EU. Pre dodanie do eskej republiky platia iné podmienky - vinižšie kapitola - "Spôsob dodania tovaru - eská republika". Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Uskuto nením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vaša objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, ím vzniká záväzkovo-právny vz ah medzi prevádzkovateom obchodu (predávajúcim) a kupujúcim. Objednávka v slovenskom jazyku bude uložená u prevádzkovatea.

  Dodacie lehoty

  Dodacia lehota v Slovenskej a v eskej republike je spravidla do 3 pracovných dní. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný de.

  Spôsob dodania tovaru - Slovenská republika

  Tovar posielame kuriérskou spolo

  nosou formou balíka alebo /balíkovej dobierky.

  Prepravná firma zodpovedá za zásielku do okamihu odovzdania konenému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeného poškodenia i dokonca straty asti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte.

  Ak nebolo poškodenie alebo iastoná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutonosbez zbytoného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo da doruenia zásielky.

  Doruenie, spôsob platby a poplatky za doruenie:

 •   Platba vopred na úet - doruenie kuriérom (3,50€)

  íslo útu: 1287997008 Kód banky: 1111 Mena útu: EUR IBAN: SK3511110000001287997008
  Majite
  tu: Magenta Shop, s.r.o., Hlavná 11/23, 917 01 Trnava

 •   Dobierka - doruenie kuriérom (4,00€)

 •   Osobný odber na predajni – bez poplatku
  V každej zásielke je priložený - daový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás o

  najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu magenta.shop.trnava@gmail.com.

  Upozornenie: V prípade osobného odberu bude pre vás tovar pripravený 1 pracovný deod objednania. Pokiatovar v tejto lehote neprevezmete, bude uvonený do voného predaja.

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám bude útované poštovné za každú zásielku samostatne.

Prevádzkovatenenesie zodpovednosza:

 •   oneskorené doruenie tovaru zavinené doruovateom (kuriér)

 •   oneskorené doruenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou alebo nesprávne udaným tel. íslom prijímatea

 •   poškodenie zavinené doruovateom (kuriér); viditene poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

  Spôsob dodania tovaru - eská republika
  Tovar posielame kuriérskou spolonosou formou /balíkovej doporuenej zásielky alebo

  balíkovej dobierky.

  Doruenie, spôsob platby a poplatky za doruenie - eská republika

 Platba vopred na úet - doruenie kuriérom (9,00€)

íslo útu: 1287997008 Kód banky: 1111 Mena útu: EUR IBAN: SK3511110000001287997008

SWIFT kód: UNCRSKBX
Majite
tu: Magenta Shop, s.r.o., Hlavná 11/23, 917 01 Trnava

 

V každej zásielke je priložený daový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás o najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu magenta.shop.trnava@gmail.com. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám bude útované poštovné za každú zásielku samostatne.

Prevádzkovatenenesie zodpovednosza:

 •   oneskorené doruenie tovaru zavinené doruovateom

 •   oneskorené doruenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou alebo nesprávne udaným tel. íslom prijímatea

 •   poškodenie zavinené doruovateom; viditene poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

  Stornovanie a zmena objednávky

  Ak si prajete zrušialebo zmeniVašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, o najskôr nás prosím kontaktujte emailom na magenta.shop.trnava@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 367 656. Zárovesi vyhradzujeme právo stornovaVašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodaz dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiasa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovatelefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej asti Vám budú finanné prostriedky vrátené bez zbytoného odkladu max však do 14 dní na úet, z ktorého ste zaplatili.

  Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiod zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 doch odo da keVy alebo Vami urená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiod zmluvy jednoznaným vyhlásením listom zaslaným poštou na našu adresu alebo e-mailom na adresu magenta.shop.trnava@gmail.com. Na tento účel môžete použiť tentovzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doruenie tovaru k Vám. To sa nevzahuje na dodatoné náklady, ak ste si zvolili iný druh doruenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doruenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytoného odkladu, najneskôr do 14 dní odo da, kenám bude doruené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutonená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez útovania akýchkovek alších poplatkov. T.j. ak ste s zvolili ako spôsob platby dobierku, bude Vám úhrada platieb po uskutonení od zmluvy uskutonená poštovou poukážkou, ak výslovne neuvediete iný spôsob vrátenia platby. Platba za zakúpený tovar Vám však bude uhradená až po doruení vráteného tovaru späna našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spä, poda toho, o nastane skôr.

Tovar je nutné zaslaalebo osobne doruina adresu Magenta Shop, s.r.o. Hlavná 23; 917 01 Trnava najneskôr do 14 dní odo da uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späpred uplynutím 14-dovej lehoty. Do balíka priložte kópiu daového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doru ovatea.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, okrem prípadu, ak ste odstúpili od zmluvy z dôvodu, že sme Vám omylom zaslali iný tovar, ako ste si objednali.

Zodpovedáte iba za akékovek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funknosti tovaru.

Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byzabalený v originálnom balení, nepoškodený inak nebude odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru akceptované.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Reklamácie tovaru

Nekompletnoszásielky alebo poškodenie tovaru ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je potrebné oznámido 48 hodín (2 pracovných dní) od prevzatia zásielky e-mailom na adresu magenta.shop.trnava@gmail.com alebo telefonicky +421 911 367 656 v pracovné dni od 10:00 do 18:00. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byuznané.

Záruná doba je 24 mesiacov.. Ak chcete zakúpený tovar reklamova, vopred nás prosím kontaktujte emailom na magenta.shop.trnava@gmail.com alebo telefonicky +421 911 367 656 Reklamovaný tovar po dohode s nami zašlete na adresu Magenta Shop, s.r.o.; Hlavná 23; 917 01 Trnava. Odporúame Vám tovar zaslaako balík doporuenou zásielkou. Tovar nám prosím

neposielajte dobierkou, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu daového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s právnym poriadkom platným v SR. Po doruení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovae-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám v prípade uznania reklamácie vymeníme kus za kus, ak je to možné, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v o najkratšom ase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveVám bude doruený prostredníctvom e-mailu reklamaný protokol.

Pokiaako spotrebitenie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosobrátisa na nás so žiadosou o nápravu. Ak na Vašu žiadoso nápravu odpovieme zamietavo alebo na u neodpovieme do 30 dní odo da jej odoslania, ako spotrebitemáte v zmysle § 12 zákona . 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podanávrh na zaatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteských sporov s nami ako prevádzkovateom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov- alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), priom ako spotrebitemáte právo voby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteských sporov sa obrátite. Ako spotrebitemôžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiplatformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh na za atie alternatívneho riešenia sporu môžete nájsna internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Spracovanie osobných údajov sa spravuje nasledovnými zásadami:..........

Osobné údaje

Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako:

"Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu".

Ako používame vaše informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám povie, ako my, spoločnosť, zhromažďujeme a použijeme vaše osobné údaje pri vybavovaní Vašich objednávok alebo oslovovaní s ponukou nového tovaru.

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Aby sme vám mohli dodať a doručiť Vami vybraný tovar, musíme zhromažďovať identifikačné a korešpondenčné osobné údaje dotknutých osôb na korešpondenčné a prepravné účely, na účely vybavovania reklamácií a vedenia predpísanej evidencie vykonaných obchodov. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť zmluvu a doručiť tovar. Právnym základom je plnenie zmluvy. Doba uchovávania je 4 roky.

V prípade, ak sa zaregistrujete na našej stránke a vytvoríte na nej svoj užívateľský účet, Vaša e – mailová adresa, bude spracovávaná za účelom správy a sprístupňovania Vášho užívateľského účtu. Poskytnutie Vašej emailovej adresy je povinné, bez neho nie je možné uskutočniť registráciu. Pri úspešnej registrácii máte možnosť vložiť do svojho užívateľského účtu Vaše identifikačné osobné údaje a kontaktné údaje, ktoré môžete kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je Váš súhlas, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš užívateľský účet nezrušíte.

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám ponuky našich tovarov a služieb. Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte.

V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavujú narušenie vášho súkromia.

Bude spoločnosť zdieľať moje osobné údaje s iným prevádzkovateľom?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s Vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto bezpečne uchovávať a používať ich iba na účely doručenia tovaru. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z.

Ako bude spoločnosť používať moje osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Spoločnosť bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Za akých okolností ma bude spoločnosť kontaktovať?

Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?

Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 •   Kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov.

 •   Účel spracovania, ako aj právny základ spracovania.

 •   Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej

  strany, informácie o týchto záujmoch.

 •   Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných.

 •   Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené.

 •   Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do

  medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov.

 •   Ako dlho budú údaje uložené.

 •   Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo

  námietku voči spracovaniu.

 •   Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek.

 •   Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu.

 •   Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo

  požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby

  povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov.

 •   Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb.

 •   Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je

  profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania..

Vaše práva ako dotknutej osoby

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 •   Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.

 •   Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú

  nepresné alebo neúplné.

 •   Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.

 •   Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.

 •   Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.

 •   Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.

 •   Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 •   Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať.

  Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov:

Meno:

Adresa 1: Adresa 2:

Úradník pre ochranu údajov /kontaktné údaje prevádzkovateľa

Kompetentné dozorné orgány :

Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12
820 07 Bratislava 27 Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Záverené ustanovenia

Vyhradzujeme si právo zmenitieto Všeobecné obchodné podmienky kedykovek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiasi to bude vyžadovazmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnospísomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu.

Na akékovek alšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na: magenta.shop.trnava@gmail.com alebo telefonicky na +421 908 570 958

Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota
Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December
Nie je k dispozícii dostatok položiek. Zostáva už len [max] kusov.
EUR

Zvoľte menu